Betingelser værft/ophaling

For at bedre kunne afvikle eventuelle misforståelser bedes du venligst gennemgå disse punkter som gør sig gældende i vores virksomhed. Vi henviser til at eventuelle spørgsmål der måtte komme bedes rettes henvendelse til vores bådeværft, klik på knappen for at komme til vores kontaktformular.

Vi arbejder altid ud fra at have kunden i fokus og det er derfor vigtigt at du er med på hele processen, så der ikke opstår misforståelser ved eventuelt udført arbejde. Vi sørger for at holde dig orienteret undervejs og vores rådgivning er din sikkerhed for at du får en båd der kan sejle indenfor den sæson du ønsker.

kontakt værft
 • I forbindelse med ophalingen bliver alle både trykspulet (obligatorisk). Prisen er baseret på en normal begroning efter én sæson i vandet – med virksom bundmaling. Såfremt båden er begroet med skaller, muslinger eller lign. bliver disse fjernet/skrabet af for ejers regning.
 • Udtagning/isætning af master kan gøres med havnens mastekran, gratis. Eller med assistance fra værftet, med vores mastekran. Udtagning af master med værftets kran (giraffer) foregår i butikkens åbningstider.
 • Masten skal afrigges inden opbevaringen i masteskuret. Opbevaring er på eget ansvar.
 • Septiktanke skal tømmes før optagning af båden og søventiler lukkes.
 • Instrumenter i forskib skal trækkes ind forud for ophaling af båden.
 • El må kun være tilsluttet ved personlig tilstedeværelse.
 • Såfremt fartøjet ikke er klar til ophaling senest den 15. november forbeholder værftet sig muligheden for at beregner ekstra betaling for vejrlig.
 • Søsætningen påbegyndes 1. april og slutter 31. maj, til hvilken dato vinterpladslejen er gældende.
 • Fartøjer, der efter 1. april står i vejen for søsætning, vil blive søsat eller – hvis det er muligt – flyttet for ejerens regning og risiko.
 • Det er forbudt at binde eller fastgøre presenninger til de bukke der afstøtter båden. Ligesom det er forbudt at flytte eller justere på disse bukke. Fastgørelse af presenning kan fortages i det klodslag som båden står på.
 • Værftet påtager sig ikke ansvar for skader – herunder brand, storm, tyveri eller hærværk, som forårsages på fartøjer, grej, master, instrumenter og rig. Forsikring kan tegnes gennem værftet. Det er et ufravigeligt krav at fartøjet er lovmæssigt forsikret.
 • Slibning af bundmaling skal foregå med maske, beskyttelse og egnet, kraftig støvsuger.
 • Eksterne håndværkere må ikke arbejde på værftets arealer uden særlig aftale.
 • Værftet påtager sig ikke ansvar for skader – herunder brand, tyveri eller hærværk – som forårsages på fartøjet, grej eller rig.
 • Reklamationer må ske inden 10 dage fra fakturadato.
 • Efter forfaldsdato beregnes 2% morarenter pr. måned.

Link til betingelser for NORDBJÆRG’S depotrum