Vilkår og betingelser

 

1 Lejeaftalen

1.1 Ved nærværende aftale får kunden(lejer) ret til i lejeperioden at opbevare gods i et særskilt nummereret depotrum i Nordbjærg’s ApS (udlejer) depotrum på Skovshoved havn.

1.2 Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår, som fremgår af lejekontrakten samt nærværende ”Vilkår og betingelser”, der udleveres efter anmodning herom.

 

2 Opbevaret gods

2.1 Det er alene tilladt at opbevare (tørt) stykgods i depotrummet, medmindre andet er specifikt aftalt i forbindelse med indgåelse af lejeaftale. Lejer har ikke brugsret til nogen del af ejendommen udenfor depotrummet.

2.2 Godsets totale vægt må ikke overstige 1500 kg. Såfremt udlejer vurderer, at det opbevarede gods kan være til skade for person eller ejendom, er lejer forpligtiget til omgående at fjerne det opbevarede gods.

2.3 Udlejer påtager sig intet ansvar for det opbevarede gods, herunder i relation til opsyn, overvågning og lignende. Udlejer påtager sig endvidere intet ansvar for skader på eller tab af det opbevarede gods.

2.4 Der må ikke opbevares fødevarer i depotrum.

 

3 Depotrummets anvendelse og opsyn:

3.1 Lejer skal holde orden i og være påpasselig med det lejede depotrum. Lejer er ikke berettiget til at foretage nogen form for ændringer eller faste installationer i depotrummet.

3.2 Såfremt der sker skade på depotrummet, er lejer ansvarlig herfor. Ved indgåelse af lejemål udarbejdes indflytningssyn, ligesom der laves tilsvarende afleveringssyn ved ophør.

3.3 Lejer er forpligtiget til at rydde depotrummet samt rengøre dette ved aftalens ophør. Såfremt lejer ikke senest kl. 12:00 på fraflytningsdagen har opfyldt denne forpligtigelse, er udlejer berettiget til at tømme og rengøre depotrummet for lejers regning. Lejer er herefter forpligtiget til at betale de faktiske udgifter i forbindelse hermed, dog minimum kr. 500,-.

 

4 Adgang og tilsyn

4.1 Såfremt der kræves en særskilt nøgle for adgang til opbevaringsarealer for det lejede depotrum skal lejer sikre, at nøglen opbevares på betryggende måde. Hvis lejer får mistanke om, at nøglen er stjålet eller bortkommet, skal dette straks meddeles til udlejer.

4.2 Udlejer tilbyder salg af forsikringsgodkendte hængelåse, inkl. 2 nøgler.

4.3 Hvert depotrum aflåses af lejer med en forsikringsgodkendt lås. Der må KUN anvendes den af udlejer udleverede hængelås på låseboksen. I tilfælde af mistede nøgler er lejer forpligtet til at afholde de faktiske omkostninger i forbindelse med udskiftning af låsecylinder og nøgler.

BEMÆRK! HVIS ANDEN LÅS EN DEN UDLEVEREDE SÆTTES PÅ LÅSEBOKSEN OG NØGLER MISTES, SKAL LÅSEBOKSEN SKÆRES OP MED SKÆREBRÆNDER, EFTERMONTERES og MALES – FOR LEJERS REGNING! MINIMUMS PRIS ER DKK 4500,-

4.4 Lejer har uhindret adgang til depotrummet, dog under hensyntagen til værftets arbejde på området.

4.5 Udlejer har ret til at skaffe sig adgang til depotrummet i tilfælde af reparation eller tilsyn med depotrummet eller ved mistanke om skade eller ødelæggelse. Udlejer har tillige ret til at skaffe sig adgang til depotrummet ved nærværende aftales ophør med henblik på at rydde depotrummet.

 

5 Lejen

5.1 Lejens størrelse fremgår af lejeaftalen. Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden. Ved for sen betaling pålægges rykkergebyr på kr. 100 pr. fremsendt rykkerbrev og kr. 750 i forbindelse med foreløbige ophævelsesomkostninger samt renter i henhold til rentelovens regler fra fakturaens forfaldsdag. Lejer er tillige forpligtiget til at betale udlejer alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse af skyldig leje.

5.2 Udlejer er berettiget til at ændre lejens størrelse, jf. lejekontrakten.

5.3 Slettet

5.4 Udlejer er berettiget til at hindre lejer adgang til depotrummet, hvis lejer ikke overholder betalingsfristen.

5.5 Såfremt lejer måtte have penge til gode hos udlejer, vil udlejer overfører dette tilgodehavende til den konto hvorfra seneste lejeindbetaling er modtaget.

6 Øvrige bestemmelser

6.1 Adresseændring, ændring af telefonnummer og e-mailadresse skal straks meddeles til udlejer. Meddelelser/pengeoverførsler, som udlejer sender til den seneste af lejer oplyste adresse, e-mailadresse og kontonummer er bindende for Lejer.

6.2 Lejer har hverken afståelsesret eller fremlejeret. Lejer kan således ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende aftale til andre uden udlejer skriftlige samtykke.

6.3 Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevares i depotrummet eller på anden vis lade tredjemand benytte det lejede depotrum uden udlejers skriftlige samtykke. Lejer er ansvarlig for alle skader, som pådrages depotrummet eller udlejeren i øvrigt, forårsaget af lejer eller af personer, som lejer har givet adgang til depotrummet.

6.4 Udlejer har til enhver tid ret til at forudsætte, at lejer er ejer af godset, som opbevares i depotrummet, ligesom den person, der er i besiddelse af den korrekte nøgle, har lejers samtykke til at få adgang til depotrummet. Lejer eller den person, som har samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldigt legitimation eller på anden måde dokumenterer at have adgang til depotrummet.

6.5 (gælder for indhegnede områder) Såfremt lejer ved fejlagtig nøgleangivelse eller på anden vis er årsag til en falsk alarm på grunden, eller inden for opbevaringsområdet, er lejer forpligtiget til at betale samtlige omkostninger i forbindelse med den falske alarm. Udgifter hertil er at betragte som pligtig pengeydelse.

6.6 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke, bortfalder lejeaftalen. Udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer at leje andre depotrum, hverken før eller efter ombygning/genopførelse. Såfremt udlejer genopfører en ny depotrum, tilbydes lejer et nyt depotrum

6.7 Udlejer leverer som udgangspunkt ingen form for forsyning til depotrummet, herunder el, vand eller

varme.

 

7 Forsikring og ansvar

7.1. Det er lejers eget ansvar at alle lejers ejendele til enhver tid er forsikret under lejeperioden.

7.2 Slettet

7.3 Udlejer er ikke ansvarlig over for lejer for tab, som måtte opstå som følge af, at lejers opbevarede gods bliver beskadiget som følge af brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk m.v.

 

8 Kundedatabase

8.1 Udlejer og udlejers samarbejdspartner er dataansvarlig for lejers personoplysninger, der opbevares i henhold til gældende lovgivning.

 

9 Misligholdelse og ophævelse

9.1 Udlejer er berettiget til at hæve lejeaftalen i de misligholdelsestilfælde, som er nævnt i erhvervslejelovens § 69 og den indgåede lejeaftale

September 2019