Betingelser 

 • I forbindelse med ophalingen bliver alle både trykspulet (obligatorisk). 
 • Udtagning/isætning af master kan gøres med havnens mastekran, gratis. Eller med assistance fra værftet, med vores mastekran. Udtagning af master med værftets kran pågår i butikkens åbningstider eller søndag efter aftale.
 • Masten skal afrigges inden opbevaringen i masteskuret.
 • Septiktanke skal tømmes før optagning af båden og søventiler lukkes.
 • Instrumenter i forskib skal trækkes ind forud for ophaling af båden.
 • El må kun være tilsluttet ved personlig tilstedeværelse.
 • Såfremt fartøjet ikke er klar til ophaling senest den 15. november forbeholder værftet sig muligheden for at beregner ekstra betaling for vejrlig.
 • Søsætningen påbegyndes 1. april og slutter 31. maj, til hvilken dato vinterpladslejen er gældende.
 • Fartøjer, der efter 1. april står i vejen for søsætning, vil blive søsat eller – hvis det er muligt – flyttet for ejerens regning og risiko.
 • Det er forbudt at binde eller fastgøre presenninger til de bukke der afstøtter båden. Ligesom det er forbudt at flytte eller justere på disse bukke. Fastgørelse af presenning kan fortages i det klodslag som båden står på.
 • Værftet påtager sig ikke ansvar for skader – herunder brand, storm, tyveri eller hærværk, som forårsages på fartøjer, grej, master, instrumenter og rig. Forsikring kan tegnes gennem værftet.
 • Slibning af bundmaling må kun foregå med egnet og kraftig støvsuger.
 • Eksterne håndværkere må ikke arbejde på værftet uden særlig aftale.
 • Værftet påtager sig ikke ansvar for skader – herunder brand, tyveri eller hærværk – som forårsages på fartøjet, grej eller rig.
 • Reklamationer må ske inden 10 dage fra fakturadato.
 • Efter forfaldsdato beregnes 2% morarenter pr. måned.